Wordpress Web Agency AI Summit

WordPress Web AgencyAI Summit 2023

อ่านจบใน 1 นาที

งานสัมมนาครั้งใหญ่ “WordPress Web Agency AI Summit” ที่จัดโดย Crocoblock. งานนี้เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน WordPress และการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการสร้างเว็บไซต์ มีความสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น งานนี้จัดออนไลน์ ในวันที่ 28-30 กันยายน 2023 เวลา 10am – 2pm EST สามารถเข้าร่วมได้ ที่นี่

Crocoblock มีกลุ่มคอมมูนิตี้นักพัฒนาเว็บไซต์และเอเจนซี่บนกลุ่มเฟสบุคมากกว่า 24,000 คน : https://www.facebook.com/groups/CrocoblockCommunity

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีประสบการณ์เชิงพาณิชย์จริงและและใช้ AI เพื่อสร้างเว็บไซต์ WordPress ให้ประสบความสำเร็จ

ตารางงาน WordPress Web AgencyAI Summit 2023

ที่มา : https://crocoblock.com/wordpress-web-agency-ai-summit/

อาทิตย์ เอี่ยมปา
ติดตาม